آهنگ قمیشی چوب خط به همراه متن

فرمت :

JPG.

.JPG

WEBP.

سایز :

500*615

500*615

225*300

98*130

دانلود عکس

دانلود آهنگ چوب خط از قمیشی

 • خواننده‌ها :

  قمیشی
 • تعداد بازدید :

  466

 • تعداد دانلود :

  104

 • تعداد کامنت :

  0

 • آهنگ پاپ
 • گزارش

0

0

گزارش شما

عکس آهنگ اشتباه است

عکس آهنگ بی کیفیت است

فایل صوتی آهنگ اشتباه است

متن آهنگ اشتباه است

خواننده ها آهنگ اشتباه هستند

عدم پخش آهنگ

عنوان فارسی آهنگ اشتباه است

عنوان انگلیسی آهنگ اشتباه است

سایر موارد

آهنگ از قبل در سایت موجود می باشد

+18

دسته بندی ها اشتباه هستند

متن گزارش

00:0
0:00

متن آهنگ چوب خط از قمیشی

کپی متن

‫ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻢ رو دﻳﻮار ، ﻫﻤﻴﺸﻪ روزي ﻳﻚ ﺑﺎر

‫ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺒـﻴﻪ ﻣﻦ ﺑـﺎش ، ﺣﺴـﺎﺑـﺘـﻮ ﻧـﮕـﻪ دار

‫ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻪ، ﺗﻦ ﺑﻪ اﺳﻴﺮي دادي

‫دﻧـﻴـﺎت ﺷـﺪه ﺷﺒـﻴﻪ ﺳـﻠـﻮل اﻧـﻔـﺮادي

‫ﺗﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻴﺬاري ﻣﻴﺒﻴﻨﻲ ﻋﻤﺮ ﺗﻤﻮم ﺷﺪ

‫ﺑـﻴﻦ ﭼـﻬﺎر ﺗﺎ دﻳـﻮار وﺟـﻮد ﺗـﻮ ﺣـﺮوم ﺷﺪ

‫ﭼﻮب ﺧﻂ اﻳﻦ اﺳﻴﺮي دﻳﻮاراﺗﻮ ﭘﻮﺷﻮﻧﺪه

‫ﻫﻤﻴـﻦ روزا ﻣﻴـﺒﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﻓﺮﺻـﺘﻲ ﻧـﻤﻮﻧﺪه

‫ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎ ﺧﻮدت ﺑﺎش ، ﺗﻮ آدﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﺮده

‫ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﻜـﺎﻳـﺘﻲ ﻧﻜﺮده

‫ﻋﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎش ، زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻞ و ﭘﻮل ﻧﻴﺴﺖ

‫ﺗﻮ اﻣﺘـﺤـﺎن ﺑـﻮدن ، ﺑـﺮده ﺑـﻮدن ﻗـﺒﻮل ﻧﻴـﺴﺖ

‫ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻢ رو دﻳﻮار ، ﻫﻤﻴﺸﻪ روزي ﻳﻚ ﺑﺎر

‫ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺒـﻴﻪ ﻣﻦ ﺑـﺎش ، ﺣﺴـﺎﺑـﺘـﻮ ﻧـﮕـﻪ دار

‫ﺑﺒﻴﻦ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻗﺮﻧﻪ، ﺗﻦ ﺑﻪ اﺳﻴﺮي دادي

‫دﻧـﻴـﺎت ﺷـﺪه ﺷﺒـﻴﻪ ﺳـﻠـﻮل اﻧـﻔـﺮادي

‫ﺑﻴﺮون ﺑﻴﺎ ﺧﻮدت ﺑﺎش ، ﺗﻮ آدﻣﻲ ﻧﻪ ﺑﺮده

‫ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺑﺎﺧﺘﻪ ﻫﺮ ﻛﺲ ﺷﻜـﺎﻳـﺘﻲ ﻧﻜﺮده

‫ﻋﺎﺷﻖ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺎش ، زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻐﻞ و ﭘﻮل ﻧﻴﺴﺖ

‫ﺗﻮ اﻣﺘـﺤـﺎن ﺑـﻮدن ، ﺑـﺮده ﺑـﻮدن ﻗـﺒﻮل ﻧﻴـﺴﺖ

‫ﺧﻂ ﻣﻴﻜﺸﻢ رو دﻳﻮار ، ﻫﻤﻴﺸﻪ روزي ﻳﻚ ﺑﺎر

‫ﺗﻮ ﻫﻢ ﺷﺒـﻴﻪ ﻣﻦ ﺑـﺎش ، ﺣﺴـﺎﺑـﺘـﻮ ﻧـﮕـﻪ دار

‫ﺧـﻂ ﻣﻴـﻜـﺸـﻢ رو دﻳـﻮار …

آهنگ های مرتبط

بیشتر

شماره تلفن شما به بقیه کاربران نمایش داده نخواهد شد

نظر شما